140126122939__72513393_forest_624afp

Việt Nam: Người khổng lồ ngành cà phê

[View full size]