giphy-4-1463130982857

Bạn là cà phê đậm đà hay trà phảng phất hương truyền thống?

[View full size]